PRO S1   TM S1   PRO DMO   TM DMO   Eliminacja specjalna   Zasady porządkowe

---LFS GP---
LFS Grand Prix składa się z serii wyścigów w dwóch kategoriach głównych (DEMO i S1). Każda z kategorii dzieli się na dwie podkategorie, a są nimi TM oraz PRO. Poszczególne podkategorie dzielą się na KLASY zależne od modelu samochodu.

ZASADY OGÓLNE
Podkategorie określane są przez nienaruszalne zasady regulaminu.


PODKATEGORIA S1

PRO S1 - podkategoria stawiająca przed zawodnikiem wymagania sumienności i profesjonalizmu podczas wyścigów. Zawodnicy PRO walczą o tytuł Pro Grand Prix Champion w ramach klas:

klasa 1 - XF GTI, XR GT
klasa 2 - RB4
klasa 3 - FXO Turbo, XR Turbo
klasa 4 - LX4
klasa 5 - LX6
klasa 6 - MRT5

Dopuszczalne jest startowanie samochodem z klasy niższej w klasie wyższej (np.: RB4 w klasie 3, GTI w klasie 2 itp.). Regulamin zabrania uczestnictwa w wyścigu danej klasy samochodem klasy wyższej. SEZON klasy PRO opiewa na 7 eliminacji po 10 okrążeń toru oraz rozegraniu 3 okrążeń na trasie ósmej Eliminacji Specjalnej. Terminy wyścigów będą publikowane na stronie LFS GP w dziale GP Sezon. O pozycjach na koniec sezonu decyduje suma ilości punktów zebranych w czasie wszystkich wyścigów rundy. O kolejności na starcie do każdego wyścigu decyduje bieg kwalifikacyjny, którego czas jest nie krótszy niż średni czas 3 okrążeń danego toru. Zawodnicy, którzy opuszczą którąś eliminację lub jej nie ukończą nadal dopuszczeni są do startu w kolejnych otrzymując za każdą nieobecność/nieukończenie 0 punktów. Aby odbył się wyścig do startu danej eliminacji musi przystąpić połowa składu startowego, czyli przynajmniej 3 zawodników (nie dotyczy Eliminacji Specjalnej). Zawodnicy zobowiązani są do startowania w oficjalnych skinach zawodów GP.TM S1 - podkategoria rozgrywana w ramach wersji LFS S1. Zgłoszone zespoły walczą o tytuł Grand Prix Team Champion. Do sezonu mogą przystąpić 3 teamy wystawiając maksymalnie po dwóch kierowców. Ścigają się oni z przedstawicielami innych teamów walcząc o punkty dla swojego zespołu. Pula punktowa zespołu zostaje powiększona o sumę punktów zebranych przez jego reprezentantów. W kategorii zespołowej sezon opiewa na 5 eliminacji po 6 okrążeń toru oraz rozegraniu 3 okrążeń na trasie szostej Eliminacji Specjalnej.
Zespoły nie mają obowiązku wystawiania do poszczególnych eliminacji tych samych zawodników. Co eliminację każdy team może zmieniać skład swoich przedstawicieli. W przypadku niewystawienia do danej eliminacji swoich zawodników dany team utrzymuje zdobyte dotychczas punkty otrzymując jednak 0 punktów za eliminację, do ktorej nie wystawił swoich przedstawicieli.
Aby odbył się wyścig do startu danej eliminacji musi przystąpić połowa składu startowego, czyli przynajmniej 3 zawodników. W przypadku jeżeli użyty skin różni się od nadesłanego zawodnik go używający zostaje zdyskwalifikowany z danej eliminacji.Klasy oraz zasady porządkowe nie ulegają zmianie.Elimiancja Specjalna - ES jest eliminacją rozgrywaną jako zwieńczenie sezonu w kategoriach S1. Zawodnicy w niej uczestniczący przejeżdżają trasę ustawioną przez organizatora na lokalizacji Autorcoss. W odrożnieniu od normalnej eliminacji, ES ma charakter przejadzu na czas - 3 okrążenia trasy przez każdego zawodnika pojedyńczo. Potrącenie jakiegokolwiek elementu, z ktorego ustawiona jest ES generuje stratę czasową +2 sekundy do czasu końcowego. Pozycje w tabeli i punktacja zależna jest od uzyskanych czasow.
punktacja Eliminacji Specjalnej :
miejsce 1 - 8 +2 pkt.
miejsce 2 - 6 +2 pkt.
miejsce 3 - 4 +2 pkt.
miejsce 4 - 3 +2 pkt.
miejsce 5 - 2 +2 pkt.
miejsce 6 - 1 +2 pkt.

W przypadku, gdy na koniec sezonu ktorakolwiek z pierwszych trzech pozycji pozostaje nierozstrzygnięta z powodu jednakowej ilości punktow dwoch lub więcej zawodnikow wyścig rozstrzygający odbędzie się na trasie i zasadach eliminacji specjalnej.
Jeżeli żaden z zawodników zgloszonych do sezonu danej klasy nie weżmie udziału w ES wszyscy zawodnicy sezonu tej klasy zostają zdyskwalifikowani tracąc punkty i anulując wszelkie wyniki sezonu tej klasy


PODKATEGORIA DEMO

PRO DMO - podkategoria stawiająca przed zawodnikiem wymagania sumienności i profesjonalizmu podczas wyścigów. Zawodnicy PRO walczą o tytuł Grand Prix Champion DMO w ramach klas:

klasa 1 - XF GTI, XR GT
klasa 3 - XR Tubro

Dopuszczalne jest startowanie samochodem z klasy niższej w klasie wyższej (np.: GTI w klasie 2). Regulamin zabrania uczestnictwa w wyścigu danej klasy samochodem klasy wyższej. SEZON klasy PRO opiewa na 6 wyścigów po 10 okrążeń toru. Terminy wyścigów będą publikowane na stronie LFS GP w dziale GP Sezon. O pozycjach na koniec sezonu decyduje suma ilości punktów zebranych w czasie wszystkich wyścigów rundy. O kolejności na starcie do każdego wyścigu decyduje bieg kwalifikacyjny, którego czas jest nie krótszy niż średni czas 3 okrążeń danego toru. Zawodnicy, którzy opuszczą którąś eliminację lub jej nie ukończą nadal dopuszczeni są do startu w kolejnych otrzymując za każdą nieobecność/nieukończenie 0 punktów.TM DMO - podkategoria rozgrywana w ramach wersji LFS Demo. Do sezonu mogą przystąpić 3 teamy wystawiając maksymalnie po dwóch kierowców. Ścigają się oni z przedstawicielami innych teamów walcząc o punkty dla swojego zespołu. Pula punktowa zespołu zostaje powiększona o sumę punktów zebranych przez jego reprezentantów. W kategorii zespołowej rozgrywanych jest 7 eliminacji po 10 okrążeń oraz Eliminacja Specjalna.
Zespoły nie mają obowiązku wystawiania do poszczególnych eliminacji tych samych zawodników. Co eliminację każdy team może zmieniać skład swoich przedstawicieli. W przypadku niewystawienia do danej eliminacji swoich zawodników dany team utrzymuje zdobyte dotychczas punkty otrzymując jednak 0 punktów za eliminację, do ktorej nie wystawił swoich przedstawicieli.
Aby odbył się wyścig do startu danej eliminacji musi przystąpić połowa składu startowego, czyli przynajmniej 3 zawodników. W przypadku jeżeli użyty skin różni się od nadesłanego zawodnik go używający zostaje zdyskwalifikowany z danej eliminacji.Klasy oraz zasady porządkowe nie ulegają zmianie.


ZASADY PORZĄDKOWE

1) BARWY

Każdy zawodnik podczas każdego wyścigu eliminacyjnego zobowiązany jest do stosowania się do poniższych zasad w zależności od rodzaju podkategorii:

PRO DMO/S1 : Zawodnicy zobowiązani są do stosowania oficjalnego "skina" GP z numerem startowym odpowiadającym jego pozycji uzyskanej po biegu kwalifikacyjnym. Złamanie powyższych postanowień regulaminu będzie wiązać się z dyskwalifikacją z wyścigu, w którym ragulamin został naruszony.

TM DMO/S1 : Zawodnicy zobowiązani są do startowania albo w skinach z oficjalnymi barwami GP, albo w skinach swoich teamów nadesłanych uprzednio do organizatora zawodów. W przypadku skinów zespołowych muszą one być identyczne. Różnić się muszą jedynie numerami startowymi (1 i 2). W przypadku, gdy team nie posiada skinów z numerami startowymi cyfry 1 lub 2 powinny znajdować się na tablicach rejestracyjnych pojazdów. Jakiekolwiek skiny zostaną użyte muszą one być nakładane na białe samochody, aby oba pojazdy wyglądały identycznie. Auta mogą różnić się jedynie numerami startowymi, kolorystyką koł i numreami rejestracyjnymi. W przypadku jeżeli użyty skin różni się od nadesłanego, zawodnik go używający zostaje zdyskwalifikowany z danej eliminacji.
Podczas kwalifikacji auta powinny mieć oficjalny skin GP (dowolny numer) lub nie posiadać żadnego. Kolorystyka samochodu dowolna.

2) KWALIFIKACJE
Biegi kwalifikacyjne, tak jak i każdy wyścig eliminacji obowiązuje zasada fair play. Zakazane jest celowe blokowanie i opóźnianie innych zawodników. W przypadku, gdy zawodnik jadący z tyłu wykazuje predyspozycje do wyprzedzenia należy go przepuścić minimalizując jednak ryzyko własne i jego. W przypadkach spornych finalna decyzja o dyskwalifikacji zawodnika lub powtórzeniu sesji kwalifikacyjnej należy do oficjalnego sędziego zawodów.

3) WYŚCIGI
W biegach eliminacyjnych największy nacisk stawiany jest na fair play w stosunku do innych zawodników. W czasie, gdy grupa (min. 2-óch) zawodników zbliża się do ciasnego zakrętu stanowczo zabronione jest wyprzedzanie po wewnętrznej. Jedyną sprzyjającą okolicznością jest znaczna różnica prędkości na korzyść wyprzedzającego. Mimo to, przypadki wyprzedzania po wewnętrznej w ciasnych zakrętach będą bacznie weryfikowane i mogą zakończyć się dyskwalifikacją lub całkowitym wykluczeniem zawodnika na okres trwania całego sezonu dla danej kategorii. Ostateczną i nieodwołalną decyzję w takich wypadkach podejmuje Sędzia Główny zawodów Grand Prix. Każdy zawodnik bezwzglednie zobowiązany jest do unikania kontaktu pomiędzy jego pojazdem i pojazdem rywali. O ile dotknięcia bokami (na całej jego długości) są w przypadkach ewidentnych tolerowane, o tyle uderzenia w tył i tylny bok samochodu będą karane punktami karnymi (np.: -1 pkt. od punktacji danej eliminacji) lub dyskwalifikacją w danej eliminacji. Ostateczną i nieodwołalną decyzję w takich wypadkach podejmuje Sędzia Główny zawodów Grand Prix. Dyskwalifikacja z całego sezonu lub całych zawodów Grand Prix będzie stosowana do zawodników poruszających się pod prąd kierunku wyścigu oraz za pozostawienie pojazdu w miejscu ewidentnie utrudniającym jazdę innym zawodnikom.

4) WYKLUCZENIE AUTOMATYCZNE
W przypadku, gdy w sezonie PRO S1/DMO któryś z zawodników nie weźmie udziału w dwóch eliminacjach pod rząd - zostaje automatycznie wykluczony z danego sezonu. Ma to na celu umożliwienie udziału innym chętenym, którzy bez istnienia tego przepisu nie mieli na to szansy.

5) FAIRPLAY W SEZONACH ZESPOŁOWYCH
W przypadku, gdy którykolwiek z zawodników danego teamu biorącego udział w sezonie TM DMO lub S1 otrzyma :
1) dyskwalifikację z danej eliminacji (w skutek łamania regulaminu i zasad fairplay), w eliminacji następnej jego team może wystawić tylko jednego zawodnika. W kolejnych eliminacjach ponownie udział może wziąć dwóch reprezentantów tego teamu.
przykład :
TM S1, el.1, teamy [T1], [T2], [T3] ===> zawodnik [T1]nick zostaje zdyskwalifikowany
w el.2 team [T1] może wystawić tylko jednego zawodnika, w el.3 mogą już jechać obaj reprezentanci
2) wykluczenie w danej eliminacji (w skutek łamania regulaminu i zasad fairplay) już do końca sezonu jego team może wystawić tylko jednego zawodnika
przykład :
TM S1, el.1, teamy [T1], [T2], [T3] ===> zawodnik [T1]nick otrzymuje wykluczenie
do końca sezonu team [T1] może wystawić tylko jednego zawodnika.Ogłaszanie wyników i rozstrzyganie kwesti spornych leży wyłącznie w gestii oficjalnego sędziego, którym jest IntruderPL. O lie bieg eliminacyjny przebiega bez zakłóceń i zdarzeń spornych wynik ogłaszany będzie natychmiast po jego zakończeniu. W razie zaistnienia kwestii spornych wyniki i uwagi ogłaszane będą w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od danego biegu eliminacyjnego. W przypadku przekroczenia tego czasu przez sędziów zorganizowana zostanie powtórna runda eliminacyjna. Wszelkie kwestie sporne pominięte przez REGULAMIN rozstrzygane będą przez sędziów Grand Prix w terminie do 48 godzin.